Verkoops- en leveringsvoorwaarden

1.Totstandkoming van overeenkomsten

1.1 Alle aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van ID PRODUCTS zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft gedaan en ID PRODUCTS de klant het order per e-mail heeft bevestigd.

1.2. ID PRODUCTS verkoopt uitsluitend aan niet-consumenten. De Klant erkent en bevestigt dat hij uitsluitend producten aankoopt voor professionele doeleinden en niet voor privé-gebruik en dat hij zich niet kan beroepen op de regelgeving ter bescherming van consumenten. 

1.3. Afbeeldingen en teksten op de website of webshop zijn informatief en niet bindend. Wijzigingen in uitvoering, kleur of afwerking zijn nadrukkelijk voorbehouden.

2. Prijs en betaling

2.1. De bestelllingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door ID PRODUCTS gehanteerde prijslijsten of in de webshop vermelde prijzen zoals die van toepassing zijn van tijd tot tijd. Tenzij anders vermeld, zijn deze prijzen exclusief BTW. Bestellingen worden alleen uitgeleverd als alle eerdere facturen volledig zijn voldaan.

2.2. De bestellingen die via de webshop gebeuren, kunnen met Bancontact/Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard  via de beveiligde betaling Sips van Atos Worldline met SSL-verbinding gebeuren of met overschrijving. ID PRODUCTS verzekert de klant absolute betrouwbaarheid.

In de showroom kan u contant of met de bankkaart Bancontact/Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard betalen. 

2.3. De bestellingen die telefonisch of via e-mail gebeuren, zullen bevestigd worden met een order via e-mail. Van zodra de betaling ontvangen is op de rekening van ID PRODUCTS - BE38 0018 9454 3372 - BIC: GEBABEBB, zal de bestelling verzonden worden, samen met de factuur.

2.4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuur bedrag met een minimum van €125,00, onverminderd het recht van ID PRODUCTS om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is ID PRODUCTS, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur, en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

2.5. Geleverde zendingen blijven volledig in onze eigendom tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt voor alle door ons geleverde goederen.

3. Leveringskosten

De leveringskost wordt steeds bij de afrekening duidelijk vermeld aan de klant. De leveringskost (port, verpakking, administratie, milieu,enz.) wordt toegevoegd aan de productprijs of aan het totaal van de verschillende productprijzen. Deze kost is onderworpen aan de BTW (wettelijk verplicht).

voor België : tot 10 kg : € 7,00 excl. BTW.  Gratis levering vanaf € 99,00 excl. BTW.

voor Nederland, Luxemburg : tot 10 kg : € 9,00 excl. BTW.   Gratis levering vanaf € 99,00 excl. BTW.

voor Frankrijk : tot 10 kg : € 15,30 excl. BTW.   Verpakking- & verzendingskost  € 6,00 excl. BTW vanaf € 99,00 excl. BTW.

Groothandels betalen steeds leveringskosten.

4. Leveringen

Na het ontvangen van de betaling, worden de goederen verzonden door B-Post of DPD (België) / DPD (Nederland) / DPD (Frankrijk).

De levertijden zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij leveren zo snel mogelijk, doch kunnen geen levertijden garanderen. Opgegeven levertijden dienen als streeftijden te worden beschouwd.

5. Uitzondering levering goederen

Vloeistoffen zoals alcohol gedenatureerd, zullen wegens de aard van het artikel, niet verzonden worden. Deze kunnen enkel afgehaald worden in de showroom.

6. Nalevering

Wanneer het artikel uit uw bestelling niet voorradig is, verzoeken wij u vriendelijk het ontbrekende artikel bij uw volgende bestelling opnieuw te bestellen, tenzij anders overeengekomen is met ID PRODUCTS.

7. Klachten

Klachten moeten telefonisch of per mail binnen de 48 uur na levering bij ons gemeld worden en dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen de 8 dagen na factuurdatum. Klachten na deze termijn kunnen niet in aanmerking genomen worden. Klachten worden enkel geaccepteerd indien de originele factuur kan overlegd worden en het product in originele staat, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking overhandigd wordt.

Transportschade dient onmiddellijk gemeld te worden aan het vervoersbedrijf, dat de goederen bij u heeft bezorgd of aan ons.

Retourzendingen geschieden altijd op kosten van de afnemer, en worden alleen geaccepteerd na onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ongefrankeerde retours worden altijd door ons geweigerd.

Bij betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement Brugge bevoegd.