Algemene voorwaarden

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ID PRODUCTS, de ondernemer (Pieter de Conincklaan 69, 8200 Brugge St.-Andries - BE 0520.923.256), en haar Klanten, en op alle aanbiedingen die ID PRODUCTS doet. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling.

2. Terminologie

Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij ID PRODUCTS en/of wie een aanbieding is/wordt gedaan door ID PRODUCTS.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht - Geschillen

4.1. Op alle overeenkomsten tussen ID PRODUCTS en de klant en alle aanbiedingen van ID PRODUCTS aan de klant is Belgisch recht van toepassing.

4.2. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge.

5 .Correspondentie

5.1. Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

5.2. De klant is verplicht om een e-mail adres aan ID PRODUCTS op te geven waarop hij de mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan ID PRODUCTS worden doorgegeven op de manier die ID PRODUCTS voorschrijft.

5.3. Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Aansprakelijkheid

6.1. ID PRODUCTS (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is ID PRODUCTS niet aansprakelijk. ID PRODUCTS kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een product door de Klant. Ingeval ID PRODUCTS aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ID PRODUCTS steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. ID PRODUCTS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

6.2. ID PRODUCTS is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht (met inbegrip van doch niet uitsluitend vertragingen te wijten aan ID PRODUCTS leveranciers, oprdrachtgevers en onderaannemers). Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van ID PRODUCTS opgeschort. Overmacht in hoofde van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


7. Ontbinding

ID PRODUCTS heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

- indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen

- bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant;

- in geval van een gerechtelijke reorganisatie in de zin van de Wet van 31 januari 2009 door de Klant, indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 15 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

- bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant of indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant.

In geval van ontbinding behoudt ID PRODUCTS zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van ID PRODUCTS op de Klant onmiddellijk opeisbaar.